Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Nelis bvba
Craenenbroekstraat 46, 3380 Glabbeek
BE 0472.223.813
info@nelisvakhandel.be
+32 16 77 80 44

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Nelis bvba, met maatschappelijke zetel te Craenenbroekstraat 46, 3380 Glabbeek (België), BTW BE 0472.223.813, biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Ijzerwaren Nelis bvba.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs en verzendkosten

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, bruto en exclusief BTW tenzij anders vermeld.

 • Verzendkosten in België voor bestellingen (pakket) >100 euro: GRATIS
 • Verzendkosten in België voor bestellingen (pakket) <100 euro: 10€
 • Verzendkosten in België pallet 120 x 80: 50€
 • Verzendkosten uitzonderlijke afmetingen (buizen, rollen,..) op aanvraag
 • Expreszendingen zijn steeds tegen meerprijs
 • Manco’s in leveringen dienen binnen 24 uur na ontvangst aan ons gemeld te worden afgehouden van uw totaalbedrag (hiervoor ontvangt u een tegoedbon)
 • Afhalen van goederen gebeurt in onze toonzaal tijdens onze openingsuren
 • Onze toonzalen zijn gesloten op zon- en feestdagen

Wij nemen enkel goederen terug in nieuw staat en op vertoon van uw kassaticket. Ook moet het product indien mogelijk worden teruggestuurd in de originele verpakking.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Nelis bvba is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Nelis bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Nelis bvba.

Nelis bvba is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4a: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Nelis bvba. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via overschrijving
 • via bancontact
 • contant

Artikel 4b: Binnen welke termijn moet mijn bestelling geleverd worden?
Indien alle artikelen voorradig zijn heeft de bestelling een levertijd van 48 uur (in 75% van de gevallen is dit zelfs 24 uur). Wij streven er naar alle producten op voorraad te hebben om een snelle levertijd te kunnen garanderen. Indien een bestelling één of meerdere artikelen omvat die niet voorradig zijn, heeft de bestelling een langere levertijd. Er wordt bezorgd op elke werkdag van maandag t/m vrijdag (zaterdag is ook mogelijk via telefonische afspraak) via Bpost Belgie. De leveringstermijn telt vanaf het moment dat de betaling in orde is. Voor levering in buurlanden duurt de levering gemiddeld 1 dag langer. Eerdergenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als absolute termijn. Waterpompwinkel is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van indicatieve levertijden. In geval dat u niet akkoord gaat met een langere levertijd kan u afzien van uw order en zullen onze medewerkers uw geld terugstorten indien gewenst.

Artikel 4c: Hoe zit ’t als een bestelling niet leverbaar is?
Als een besteld product of bestelde dienst niet (meer) leverbaar is, moet Waterpompwinkel u dit laten weten. Eventuele (aan)betalingen moeten binnen 30 dagen aan u worden teruggestort. Waterpompwinkel mag u alleen een vervangend product van gelijke kwaliteit en prijs toezenden als aan u vooraf duidelijk en begrijpelijk is gemeld dat deze mogelijkheid bestaat. In dat geval geldt het alternatieve product niet als ‘ongevraagd toegezonden’. Wel kunt u natuurlijk nog gebruik maken van uw herroepingsrecht.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Nelis bvba.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Nelis bvba te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Nelis bvba beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Nelis bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7a: Wat moet ik doen als ik mijn product wil retourneren?
Bij Waterpompwinkel.be nu zijn we overtuigd van de kwaliteit van onze producten. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Waterpompwinkel.be te retourneren. Om uw retourzending goed te laten verlopen, vragen wij u de volgende procedure te volgen.

1. Uw klacht c.q. retourzending dient binnen 14 dagen bij onze klantenservice gemeld te worden. E-mail uw informatie en gegevens naar info@nelispompen.be.
2. Onze klantenservice neemt contact met u op per e-mail of telefonisch.
3. Ieder retourartikel dient indien mogelijk in originele verpakking, degelijk en breukvrij verpakt te worden.
4. Het pakket moet voldoende gefrankeerd zijn, onvoldoende en niet gefrankeerde pakketten worden niet aangenomen.
5. Na ontvangst van uw retour, nemen wij per e-mail contact met u op voor de verdere afwikkeling.
6. Terugbetaling c.q. nieuwe levering zullen wij zo spoedig mogelijk verwerken.

Artikel 7b: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Nelis bvba.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De consument heeft het recht aan Nelis bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Nelis bvba.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

* gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.

* artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.

* artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.

* artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 10: Privacy

Nelis bvba verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Nelis bvba toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Nelis bvba bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Nelis bvba uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Grotestraat 13D, 3380 Glabbeek.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Nelis bvba heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Nelis bvba respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op de website ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Nelis bvba maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

Nelis bvba houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@nelispompen.be.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Nelis bvba om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst

Nelis bvba klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@nelisvakhandel.be.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Nelis bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Nelis bvba kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake 36 internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.